Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Gốc > Kiến thức kinh tế >

  Mục tiêu lạm phát một con số đang kém lạc quan

  Đây là nhận định của Tiến sĩ Võ Trí Thành, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế TƯ.

  Để tránh lạm phát đình đốn

  Trả lời phỏng vấn về tình hình trong nước và mục tiêu giữ lạm phát 2012 ở một con số của Chính phủ, Tiến sĩ, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương Võ Trí Thành nhận định: “Mục tiêu này không còn lạc quan như cách đây 2 tháng”. Lý do mà ông Thành đưa ra là thị trường nội địa vừa gánh chịu đợt lên giá mạnh của xăng và gas. Thêm vào đó, sắp tới, giá điện và tiền lương có thể cũng sẽ điều chỉnh tăng. Kinh tế thế giới thì vẫn còn đang bất ổn và có thể phải hứng chịu những cú sốc về giá dầu mỏ.

  Tuy vậy, ông vẫn bày tỏ sự tin tưởng vào thành công của Chính phủ trong việc giữ lạm phát năm 2012 dưới 10%. Đầu tuần này, Quỹ tiền tệ thế giới (IMF) cũng dự đoán Việt Nam sẽ lạm phát 9,5% trong năm nay.

  Lạm phát được giữ ở mức hợp lý sẽ là một trong những điều kiện để Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hạ mặt bằng lãi suất, tháo gỡ nút thắt về tiếp cận vốn đối với doanh nghiệp. Cùng với đó, thanh khoản của các ngân hàng đang dần cải thiện, nhà băng yếu được xử lý sẽ giúp cải thiện “sức khỏe” của toàn hệ thống, tiến tới loại bỏ trần lãi suất huy động.

  Đầu tháng 3, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình cũng khẳng định, với điều kiện lạm phát được kiểm soát chặt chẽ và kinh tế vĩ mô ổn định, nhiều khả năng trần lãi suất huy động sẽ được bỏ hẳn trong 1, 2 quý tới. “Khi đó, các mức lãi suất huy động, cho vay sẽ được điều chỉnh dựa trên cơ sở thỏa thuận giữa khách hàng và các tổ chức tín dụng”, Thống đốc cho biết thêm.

  (Theo DVT)


  Nhắn tin cho tác giả
  Phan Thế Công @ 15:28 25/03/2012
  Số lượt xem: 280
  Số lượt thích: 0 người
  Avatar

  46993. “Ung dung cong nghe tin hoc nham kiem soat rui ro trong thanh toan chung khoan”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  47145. “Giai phap nang cao kha nang huy dong nguon von kinh doanh cho cac doanh nghiep nho va vua Viet Nam”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  47147. “Nhung yeu to tac dong den nguoi ngheo o tinh Binh Phuoc va mot so giai phap”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46975. “Phuong phap phan tich ky thuat va kha nang ap dung trong hoat dong dau tu chung khoan tai Viet Nam”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46976. “Nghien cuu nhung dieu kien can thiet de ung dung cong nghe Internet vao giao dich chung khoan o Viet Nam”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46977. “Giai phap hoan thien cong tac quan ly thanh vien tai trung tam giao dich chung khoan Thanh pho Ho Chi Minh”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46978. “Khung quan ly ve hoat dong Niem Yet cua sau – kinh nghiem Quoc te va mot so de xuat cho Viet Nam”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46979. “Xay dung va phat trien hoat dong luu ky chung khoan Quoc te tren thi truong chung khoan Viet Nam”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46980. “Mot so giai phap thuc day doanh nghiep vua va nho Niem yet tren trung tam GDCK Ha Noi”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46981. “Nghiep vu ngat dong lenh de on dinh thi truong chung khoan”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46982. “Phuong phap dinh gia cac cong cu phai sinh va mot so goi y cho Viet Nam”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46983. “Cac giai phap hoan thien he thong giam sat tai trung tam giao dich chung khoan Thanh pho Ho Chi Minh”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46984. “Giai phap hoan thien moi quan he giua cong ty chung khoan va khach hang”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46962. “Giai phap nham nang cao chat luong dich vu hang khong tai san bay Lien Khuong – Da Lat”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46965. “Mot so giai phap phat trien thi truong dich vu dien thoai di dong cua Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam den nam 2015”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46966. “Giai phap nang cao nang luc canh tranh cua Cong ty Co phan Day Cap Dien Viet Nam (CADIVI) Sau khi gia nhap WTO”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46968. “Nang cao nang luc canh tranh cua Ngan hang Thuong mai Co phan Dong A”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46969. “Dinh huong xay dung va phat trien thuong hieu HDBANK thong qua chien luoc Marketing”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46970. “Ung dung phuong phap dieu chon mau trong dieu tra chan nuoi”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46971. “Mot so bien phap nham day manh xuat khau gom my nghe cua tinh Dong Nai sang thi truong EU den nam 2015”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46972. “Chuyen dich co cau kinh te nong nghiep tinh Khanh Hoa”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46973. “Giai phap nham nang cao tinh an toan cho he thong may tinh tai trung tam giao dich chung khoan”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46974. “Giai phap khuyen khich nha dau tu to chuc giao dich chung khoan tren thi truong chung khoan Viet Nam”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46952. “Nghien cuu phat trien cong tac xuat khau cao su cua Tap doan Cong nghiep Cao su Viet Nam”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46953. “Mot so giai phap nham nang cao nang luc canh tranh cua ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam trong qua trinh hoi nhap”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46954. “Bien phap quan ly va chong that thu tren dia ban quan 12, Thanh pho Ho Chi Minh”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46955. “Thi truong Nhat Ban doi voi xuat khau thuy san Viet Nam trong giai doan 2002 – 2006 va du bao den nam 2015”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46956. “Phat trien nghiep vu bao thanh toan (Factoring) Tai Viet Nam”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46957. “Phuong phap chuyen dich co cau kinh te nganh tinh Tra Vinh den nam 2015”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46958. “Su dung hop dong tuong lai va quyen de phong ngua rui ro bien dong gia nguyen lieu ca phe tai cong ty ca phe Trung Nguyen”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46959. “Cac giai phap tai chinh nham tang cuong thu hut FDI sau khi Viet Nam gia nhap WTO”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46960. “Cac nhan to anh huong den xu huong thay doi thai do su dung thuong mai dien tu o Viet Nam”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46961. “Giai phap phat trien ngan hang dien tu trong he thong Ngan hang Thuong mai Viet Nam”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46942. “Hoan thien phuong thuc huy dong von tin dung nha nuoc bang trai phieu chinh phu o Viet Nam”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46943. “Phat trien dich vu ngan hang Viet Nam giai doan 2006 – 2010”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46944. “Chien luoc kinh doanh cong ty co phan Kinh Do den nam 2015”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46945. “Xay dung ke toan bao cao quan tri cho he thong sieu thi Madicare”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46946. “Nong nghiep An Giang va chuong trinh ba giam ba tang”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46947. “Phat trien dich vu ngan hang nham nang cao nang luc canh tranh cua SGD II NHCTVN”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46948. “Xay dung thuong hieu rau Da Lat den nam 2015”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46749. “Giai phap tai chinh ngan hang de gop phan thuc day thuong mai dien tu Viet Nam phat trien trong giai doan hien nay”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46750. “Van dung ke toan quan tri vao viec kiem soat chat luong toan dien tai cac doanh nghiep san xuat giay dep o Thanh pho Ho Chi Minh”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46751. “Giai phap nang cao hieu qua kinh doanh cua cong ty S – TELECOM”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46926. “Chuan muc hop nhat kinh doanh: Su hai hoa giua chuan muc ke toan Viet Nam va chuan muc ke toan Quoc te”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46927. “Dinh huong kiem soat noi bo tai cac doanh nghiep Viet Nam dua tren quan tri rui ro doanh nghiep”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46930. “Ke toan chi phi thue thu nhap doanh nghiep”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46931. “Chien luoc kinh doanh cho dai ly hang hai Viet Nam tu nay den nam 2015, tam nhin 2020”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46932. “Chien luoc phat trien nguon nguyen lieu giay Viet Nam”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46934. “Van de kiem soat dong von vao tai Viet Nam trong giai doan hoi nhap”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46938. “Giai phap phat trien kinh doanh bang hinh thuc nhuong quyen thuong mai tai cac doanh nghiep viet Nam den nam 2015”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46939. “Mot so giai phap chuyen doi tong cong ty dien tu va tin hoc Viet Nam sang mo hinh cong ty me - cong ty con”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46940. “Phat trien va hoan thien he thong bao hiem y te tai Viet Nam”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46941. “Nang cao chat luong hoat dong cho vay khach hang ca nhan tai Ngan hang Thuong mai Co phan ngoai quoc doanh - Thanh pho Ho Chi Minh”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46912. “Cac giai phap quan ly nha nuoc ve thuong mai tai khu thuong mai tu do va khu kinh te cua khau cua nuoc ta”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46913. “Xay dung the che trong linh vuc dich vu va kinh doanh van hoa pham hien thoi o nuoc ta”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46914. “Hoan thien cac bien phap phi thue quan de bao ho mot so nong san chu yeu cua nuoc ta phu hop voi thong le Quoc te”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46915. “Mot so giai phap hoan thien to chuc va phat trien hop tac xa thuong mai o nong thon nuoc ta hien nay”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46916. “Nghien cuu can can thuong mai trong su nghiep CNH, HDH o Viet Nam”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46921. “Phuong huong phat trien Ngan hang Thuong mai Co phan trong tien trinh toan cau hoa va hoi nhap kinh te Quoc te cua Viet Nam”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46922. “Quan ly rui ro trong cac phuong thuc thanh toan Quoc te tai SGD II – NHCTVN”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46923. “Nghien cuu mot so yeu to chinh tac dong den hieu qua kinh doanh cua dai ly vat lieu xay dung”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46924. “Phat trien thi truong trai phieu chinh quyen dia phuong o Viet Nam”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46925. “Quan tri rui ro tin dung tai Ngan hang Ngoai thuong Dong Nai trong thoi ky hoi nhap Quoc te”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46902. “Phuong thuc tieu thu nong san vung Dong Nam Bo, thuc trang va cac giai phap doi moi phu hop yeu cau chuyen dich co cau kinh te Viet Nam”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46903. “Nghien cuu phat trien cac loai hinh va hoat dong dich vu du lich tren dia ban thanh pho Da nang”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46904. “Giai phap nang cao nang luc hoat dong cua cac hiep hoi nganh nham day manh xuat khau hang hoa cua Viet Nam trong qua trinh hoi nhap kinh te Quoc te”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46905. “Mot so van de can xu ly khi thuc hien cac cam ket trong hiep dinh thuong mai Viet Nam – Hoa Ky va tien trinh tham gia WTO cua Viet Nam”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46906. “Mot so giai phap phat trien xuat khau mat hang moi cua Viet Nam trong boi canh hoi nhap nen kinh te quoc te”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46907. “Cac giai phap ap dung cac phuong thuc kinh doanh thuong mai cua doanh nghiep trong dieu kien chuyen sang kinh te thi truong va hoi nhap kinh te Quoc te”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46908. “Mot so giai phap xuc tien thuong mai de mo rong thi truong xuat khau san pham tinh Ba Ria – Vung Tau”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46909. “Nghien cuu ung dung cac giai phap khoa hoc, cong nghe va thi truong de phuc vu chuong trinh xuat khau rau va hoa”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46910. “Danh gia hieu qua dau tu, xay dung I – O va ap dung TSA nganh du lich tinh Ba Ria – Vung Tau”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46911. “Dinh huong cac giai phap phat trien thuong mai vung ven bien cac tinh phia Bac den nam 2015”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46892. “Cong nghe thong tin phuc vu quan ly nha nuoc va quan ly nha nuoc ve cong nghe thong tin”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46893. “Giai phap chu yeu nham phat trien xuat khau nong, thuy san va hang thu cong my nghe sang Nhat”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46894. “Nghien cuu phat trien thuong mai khu vuc hanh lang kinh te Hai Phong – Lao Cai – Con Minh trong boi canh hinh thanh khu vuc mau dich tu do ASEAN – Trung Quoc”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46895. “Co so khoa hoc xac dinh han che canh tranh cua cac thoa thuan va cac tieu chi cho phep mien tru trong luat canh tranh”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46896. “Mot so giai phap chuyen dich co cau kinh te nham phat trien xuat khau cua Viet Nam phu hop voi xu the bien doi cua thi truong hang hoa dich vu the gioi”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46897. “Phat trien dich vu ho tro kinh doanh hang hoa tren dia ban mien nui nhat la o vung sau vung xa nuoc ta”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46898. “Giai phap phat trien thuong mai, thi truong nham gop phan chuyen doi co cau lao dong nong nghiep, nong thon”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46899. “Xac dinh noi dung va phuong thuc cong nghiep hoa hien dai hoa trong thuong mai o nuoc ta thoi ki toi 2010”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46900. “Cac giai phap phat trien he thong phan phoi hang hoa Viet Nam trong boi canh hoi nhap kinh te Quoc te”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46901. “Nghien cuu cac rao can trong thuong mai quoc te va de xuat cac giai phap doi voi Viet Nam”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46877. “Phan tich he thong cham diem tin dung doanh nghiep tai cac Ngan hang thuong mai Quoc doanh tren dia ban tinh Lam Dong”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46878. “Rui ro tin dung tai Ngan hang Ngoai thuong Viet Nam chi nhanh Can Tho – Thuc trang va giai phap”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46879. “He thong giai phap dong bo day manh xuat khau thuy san Viet Nam tu nay den 2020”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46880. “Giai phap mo rong va nang cao hieu qua tin dung cua Ngan hang Cong thuong trong KCX – KCN tren dia ban TP. HCM”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46881. “Hoan thien co che phan cap ngan sach Nha nuoc cho cac cap chinh quyen dia phuong”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46882. “Mot so giai phap nang cao hieu qua quan tri rui ro tin dung theo chuan muc va thong le Quoc te”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46883. “Gia tang nguon luc tai chinh cho dau tu phat trien kinh te Lam Dong theo dinh huong den nam 2020”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46889. “Quan ly nguon nhan luc xa hoi”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46890. “Quan ly nguon nhan luc trong mot to chuc”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46891. “Nghien cuu va de xuat bien phap nang cao hieu qua quan ly va su dung nguon nhan luc trong qua trinh CNH-HDH dat nuoc”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46865. “Mot so giai phap nham bao dam su tang truong ben vung cua doanh nghiep, phat trien loi the canh tranh thong qua viec tang cuong quan ly rui ro tai doanh nghiep lam dai ly van tai bien trong giai doan hoi nhap WTO”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46866. “Xay dung phuong phap xac dinh lai suat cho vay qua danh gia tin dung doanh nghiep phu hop voi Ngan hang Thuong mai Viet Nam”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46867. “Can doi ngan sach Nha nuoc Viet Nam trong nen kinh te thi truong”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46869. “Phat trien Cong ty Co phan dai chung tinh Lam Dong”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46870. “Hoan thien chinh sach boi thuong, giai phong mat bang tren dia ban thi xa Bao Loc”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46871. “Giai phap phat trien hoat dong cho thue tai chinh doi voi may vi tinh tren dia ban tinh Ninh Thuan”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46872. “Mot so giai phap nham nang cao nang luc canh tranh cua Ngan hang Thuong mai Co phan A Chau trong qua trinh hoi nhap Quoc te”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46874. “Ung dung mo hinh dich vu LOGISTICS va quan tri chuoi cung ung trong hoat dong dich vu kho hang duoc pham tai Cong ty TNHH DIETHELM Viet Nam”download cong trinh nghien cuu filetype:pdf free

  46875.

   
  Gửi ý kiến